REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL
(„Regulamin”)

1. DEFINICJE

Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej:

 • 1.1.„Merlin Commerce” oznacza Merlin Commerce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377830, kapitał zakładowy 764.450,00 PLN, NIP 0000377830, REGON 142799272.
 • 1.2.„Aplikacja O.P.O.S.” oznacza program komputerowy, który służy Użytkownikowi do odtwarzania Treści Cyfrowych bez Nośnika w określonym formacie, udostępniany przez Merlin Commerce w Sklepie do samodzielnej instalacji przez Użytkownika na Urządzeniu.
 • 1.3.„Beneficjent” oznacza osobę trzecią, która zgodnie z Zamówieniem złożonym przez Użytkownika z wykorzystaniem opcji „Kup na prezent” jest upoważnionWa do odbioru Produktu lub pobrania/odtworzenia Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 • 1.4.„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • 1.5.„Hasło” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest niezbędny do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta i który jest ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji do Sklepu lub poprzez zmianę dotychczasowego Hasła.
 • 1.6.„Konto” oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych usług w Sklepie, w tym w szczególności korzystanie z Wirtualnej Półki i dokonywanie Zamówień oraz realizację określonych uprawnień Użytkownika związanych z Zamówieniami na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 1.7.„Klucz do Gry” oznacza alfanumeryczny kod dostępu, stanowiący część programu komputerowego, który jest niezbędny Użytkownikowi do korzystania z gier komputerowych, gier zabezpieczonych przykładowo: SecuROM Online, Starforce+, Tages Online czy innymi zabezpieczeniami wymagającymi podania klucza, udostępnianych za pośrednictwem serwisów zewnętrznych administrowanych przez inne podmioty (takich jak np. serwis Steam lub serwis Origin) lub udostępnianych za pośrednictwem Sklepu.
 • 1.8.„Kodeks Cywilny” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
 • 1.9.„Login” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest indywidualnym identyfikatorem Użytkownika, samodzielnie przez niego ustalonym podczas Rejestracji do Sklepu i koniecznym do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.
 • 1.10.„Placówka” oznacza placówkę podmiotu, z którym współpracuje Merlin Commerce, w której Użytkownik może dokonać odbioru Produktów.
 • 1.11.„Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawarcia pomiędzy Użytkownikiem i Merlin Commerce umowy Sprzedaży Produktu lub potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i Merlin Commerce umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 • 1.12.„Produkty” oznaczają produkty mające postać fizyczną (rzeczy), które są sprzedawane przez Merlin Commerce w Sklepie, takie jak w szczególności książki, gry planszowe i karciane, różnego rodzaju gadżety, urządzenia elektroniczne (np. komputery, konsole do gier, czytniki ebooków, itp.) oraz akcesoria do takich urządzeń, a także treści cyfrowe na nośnikach materialnych, w tym w szczególności gry komputerowe lub Klucze do Gier, audiobooki, ebooki, pliki audiowizualne, pliki muzyczne na nośnikach materialnych różnego rodzaju (np. CD, DVD, blue-ray).
 • 1.13.„Preorder” oznacza Zamówienie na Produkty lub Treści Cyfrowe bez Nośnika złożone przez Użytkownika przed ich premierą (wprowadzeniem na rynek), które zapewnia Użytkownikowi jego realizacji w pierwszej kolejności w stosunku do Zamówień złożonych w Sklepie po udostępnieniu takich Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika w Sklepie.
 • 1.14.„Przewoźnik” oznacza każdy podmiot, za pośrednictwem którego Merlin Commerce dostarcza Produkty do Użytkowników.
 • 1.15.„Rejestracja” oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie lub za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisie internetowym Facebook lub Google+.
 • 1.16.„Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Merlin Commerce dostępny pod adresem: www.cdp.pl (nazwa wyświetlana na urządzeniach mobilnych: www.cdp.pl), za pośrednictwem którego Merlin Commerce prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, prowadzi sprzedaż Produktów i Udostępnia Treści Cyfrowe bez Nośnika, a także może świadczyć inne usługi.
 • 1.17.„Sprzedaż Produktu” oznacza sprzedaż Produktu dokonywaną przez Merlin Commerce na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu w wyniku przyjęcia Zamówienia Użytkownika.
 • 1.18.„Treści Cyfrowe bez Nośnika” oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, audiobooki, pliki audiowizualne, gry komputerowe) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Merlin Commerce w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 1.19.„Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika” oznacza odpłatne udostępnienie przez Merlin Commerce Treści Cyfrowych bez Nośnika na Zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi ograniczone w czasie (usługa video on demand (VOD)) lub nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika przy użyciu Urządzenia lub za pośrednictwem serwisów zewnętrznych.
 • 1.20.„Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków).
 • 1.21.„Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), która odwiedza Sklep lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
 • 1.22.„Wirtualna Półka” oznacza zbiór Treści Cyfrowych bez Nośnika, zakupionych przez Użytkownika i przechowywanych na serwerach Merlin Commerce, który jest dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu się na Konto.
 • 1.23.„Zamówienie” oznacza zamówienie na Produkty lub Treści Cyfrowe bez Nośnika złożone przez Użytkownika w Sklepie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 2.1.Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Merlin Commerce związane z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedażą Produktów i Udostępnianiem Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 • 2.2.Właścicielem i administratorem Sklepu jest Merlin Commerce.
 • 2.3.Merlin Commerce prowadzi za pośrednictwem Sklepu Sprzedaż Produktów oraz Udostępnianie Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także może prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
 • 2.4.Użytkownik zawiera z Merlin Commerce umowę Sprzedaży Produktów lub Udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
 • 2.5.Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo Merlin Commerce może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub Merlin Commerce związanych z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedażą Produktów lub Udostępnianiem Treści Cyfrowych bez Nośnika, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej za adres e-mail:  [email protected] Odpowiedzi będą udzielane przez Merlin Commerce bez zbędnej zwłoki również na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.
 • 2.6.Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 • 2.7.Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 • 2.8.Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy Merlin Commerce i Użytkownikiem, której przedmiotem są Produkty lub Treści Cyfrowe bez Nośnika.
 • 2.9.Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, natomiast informacje o Treściach Cyfrowych bez Nośnika podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

3. REJESTRACJA W SKLEPIE, ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA

 • 3.1.Każdy Użytkownik może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które jest przydzielane w wyniku poprawnej Rejestracji, lub alternatywnie bez Rejestracji i użycia Konta.
 • 3.2.Korzystanie ze Sklepu przy użyciu Konta umożliwia zakup Treści Cyfrowych bez Nośnika oraz dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostęp do historii Zamówień i Wirtualnej Półki.
 • 3.3.Użytkownik może dokonać Rejestracji w Sklepie na dwa sposoby:
  • 3.3.1.poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie;
  • 3.3.2.poprzez utworzenie Konta przy pomocy konta Użytkownika w serwisie Facebook lub serwisie Google+, przy wykorzystaniu (za zgodą Użytkownika) danych zawartych w jego profilu Facebook lub Google+.
 • 3.4.Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość od Merlin Commerce zawierającą prośbę o potwierdzenie Rejestracji poprzez kliknięcie w link zawarty w tej wiadomości i zalogowanie się do Sklepu za pomocą Hasła i Loginu Użytkownika. Niezwłocznie po zalogowaniu do Sklepu, Użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą informację o utworzeniu Konta.
 • 3.5.Po Rejestracji Użytkownik loguje się na Konto przy użyciu Loginu i Hasła bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu bądź poprzez serwis Facebook lub Google+.
 • 3.6.Użytkownik ma obowiązek ochrony Hasła i Loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje Hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.
 • 3.7.Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania Hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustalenia nowego Hasła.

4. OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 • 4.1.Jeśli Użytkownik chce kupić Produkt może złożyć Zamówienie po zalogowaniu na Konto lub bez użycia Konta, natomiast złożenie Zamówienia na Treści Cyfrowe bez Nośnika możliwe jest wyłącznie przy użyciu Konta (po uprzedniej Rejestracji).
 • 4.2.Szczegółowe informacje o Produktach i Treściach Cyfrowych bez Nośnika, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Sklepie przy poszczególnych Produktach i Treściach Cyfrowych bez Nośnika. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 • 4.3.Z uwagi na ograniczenia wynikające z praw własności intelektualnej niektóre z Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika mogą być sprzedawane, udostępniane, dostarczane lub wykorzystywane wyłącznie na terytorium wskazanym w opisie znajdującym się w Sklepie przy poszczególnych Produktach lub Treściach Cyfrowych bez Nośnika. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń terytorialnych dotyczących korzystania z Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika, o których mowa w poprzednim zdaniu.
 • 4.4.Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Sklepie.
 • 4.5.W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Merlin Commerce, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.
 • 4.6.Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.
 • 4.7.Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Kup i zapłać”. Kliknięcie w przycisk „Kup i zapłać” powoduje powstanie po stronie Użytkownika obowiązku zapłaty ceny za Zamówienie.
 • 4.8.Złożenie Zamówienia przez Użytkownika na Produkt oznacza wysłanie przez Użytkownika do Merlin Commerce oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktu, a złożenie Zamówienia na Treści Cyfrowe bez Nośnika oznacza przyjęcie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy złożonej przez Sklep.
 • 4.9.Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia obejmującego Treści Cyfrowe bez Nośnika i otrzymaniu przez Merlin Commerce potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia przez Merlin Commerce, zaś na Wirtualne Półce zostaną udostępnione Treści Cyfrowe bez Nośnika wraz z Kluczem do Gry z wyłączeniem Preorderów, które są udostępniane na zasadach określonych w rozdziale 6 Regulaminu.
 • 4.10.Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia obejmującego Produkty, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Merlin Commerce.
 • 4.11.W przypadku ograniczonej dostępności Produktu, Użytkownik zostanie poinformowany o braku Produktu lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli Użytkownika co do dalszej realizacji Zamówienia. W przypadku braku Produktu lub braku woli po stronie Użytkownika dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane i Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika albo od wysłania Użytkownikowi informacji o anulowaniu Zamówienia przez Sklep. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Merlin Commerce, ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności nie jest możliwe, Merlin Commerce niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. W takim przypadku termin 14 dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Użytkownik dokonał wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.
 • 4.12.Jeśli realizacja Zamówienia w odniesieniu do Produktu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie wysłana niezwłocznie, w każdym przypadku przed dostarczeniem Produktów, wiadomość z Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia. Wiadomość będzie również zawierać informację o stanie realizacji Zamówienia (np. o gotowości Produktów do wysyłki lub o ich wysłaniu z magazynu Sklepu na adres dostawy).
  • 4.13.Umowa sprzedaży pomiędzy Merlin Commerce a Użytkownikiem zostaje zawarta:
  • 4.13.1. w odniesieniu do Produktu z chwilą otrzymania przez Użytkownika na wskazany adres poczty elektronicznej Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia;
  • 4.13.2.w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika oraz Preorderów z chwilą otrzymania przez Merlin Commerce potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za Treści Cyfrowe bez Nośnika lub Preorder.
 • 4.14.W przypadku, gdy Zamówienie Użytkownika obejmuje więcej niż jeden Produkt lub Treści Cyfrowe bez Nośnika, Użytkownik zawiera odrębne umowy w stosunku do każdego z Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika składających się na konkretne Zamówienie.
 • 4.15.W przypadku braku płatności za Produkty lub Treści Cyfrowe bez Nośnika w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 4.16.W uzasadnionych przypadkach i w sytuacji, gdy będzie to możliwe, Sklep może anulować lub zmienić Zamówienie na Produkt na wniosek Użytkownika do czasu otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub przy użyciu innych form kontaktów udostępnionych na stronie Sklepu. Użytkownik może śledzić status Zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się na Konto.
 • 4.17.Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego lub bonu rabatowego otrzymanego od Merlin Commerce upoważniającego do obniżenia ceny Zamówienia. Kody rabatowe i bony rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z oferowanego rabatu. Przyznany rabat nie może być łączony z innymi rabatami lub innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

5. ZAMÓWIENIE NA PREZENT

 • 5.1.Użytkownicy mogą składać Zamówienia Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika na rzecz innych osób (Beneficjentów). W takim przypadku Zamówienie jest składane z wykorzystaniem opcji „Kup na prezent” na zasadach ogólnych składania Zamówień, określonych w rozdziale 4. Regulaminu, przy czym Użytkownik podaje dane Beneficjenta niezbędne do realizacji Zamówienia określone w formularzu wyświetlanym w Sklepie w toku procesu składania Zamówienia.
 • 5.2.W przypadku złożenia Zamówienia z opcją „Kup na prezent’ upoważnionym do odbioru Produktu lub odtworzenia Treści Cyfrowych bez Nośnika jest Beneficjent, jednak w celu udostępnienia Beneficjentowi Treści Cyfrowych bez Nośnika niezbędne jest założenie Konta przez Beneficjenta.

6. PREORDER NA PRODUKTY I TREŚCI CYFROWE BEZ NOŚNIKA

 • 6.1.Sklep oferuje Użytkownikom możliwość składania Zamówień na Preordery w odniesieniu do limitowanych lub szczególnie oczekiwanych Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika, które umożliwiają dostarczenie lub udostępnienie Użytkownikowi takich Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika niezwłocznie po ich wprowadzeniu na rynek i udostępnieniu w Sklepie.
 • 6.2.Zamówienia na Preordery realizowane są na takich samych zasadach, jak Zamówienia na standardowe Produkty lub Treści Cyfrowe bez Nośnika (określonych w rozdziale 4. i 5. Regulaminu), z tym zastrzeżeniem że:
  • 6.2.1.wszystkie informacje o Preorderach podane w Sklepie, w szczególności opisy Produktów i Treści Cyfrowych bez Nośnika, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego;
  • 6.2.2.umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Merlin Commerce potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za Preorder.
 • 6.3.Użytkownik dokonuje płatności w odniesieniu do Preorderów przed dostarczeniem Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika (z góry) w oparciu o ogólne zasady płatności określone w Regulaminie. Sklep nie realizuje Preorderów za pobraniem.
 • 6.4.Użytkownik otrzyma Produkty lub Treści Cyfrowe bez Nośnika objęte Preorderem niezwłocznie po udostępnieniu Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika w Sklepie zgodnie z ogólnymi zasadami dostawy (określonymi w rozdziale 8. Regulaminu). Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o udostępnieniu Treści Cyfrowych bez Nośnika na jego Wirtualnej Półce lub wysłaniu Produktów z magazynu Sklepu.
 • 6.5.Merlin Commerce dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktów lub udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika nastąpiła niezwłocznie po ich udostępnieniu w Sklepie. Merlin Commerce nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienie we wprowadzeniu Produktów lub Treści Cyfrowych na rynek.
 • 6.6.W odniesieniu do Preorderów Merlin Commerce przyznaje Użytkownikom dodatkowe prawo do odstąpienia od umowy (anulowania Preorderu) przed udostępnieniem Treści Cyfrowych bez Nośnika lub przed nadaniem do Użytkownika wiadomości o wysłaniu Produktów z magazynu Sklepu (patrz art. 14.3 i 14.4 Regulaminu).
 • 6.7.Z uwagi na to, że Sklep nie ma wpływu na wprowadzenie na rynek Produktów i Treści Cyfrowych bez Nośnika, Merlin Commerce zastrzega na swoją rzecz prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do Preorderów, które zostało szczegółowo określone w art. 14.5 Regulaminu.

7. PŁATNOŚCI

 • 7.1.Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  • 7.1.1w odniesieniu do Produktów i Treści Cyfrowych bez Nośnika oraz Preorderów na Produkty i Treści Cyfrowe bez Nośnika - przed dostawą (z góry), za pośrednictwem operatora płatności współpracującego z Merlin Commerce, w tym w szczególności przelewem elektronicznym albo
  • 7.1.2w odniesieniu do Produktów (z wyłączeniem Preorderów) – również w chwili dostawy, przy odbiorze Produktów od Przewoźnika (z dołu, za pobraniem).
 • 7.2.Merlin Commerce może dodatkowo wprowadzić płatności za pomocą kart płatniczych i voucherów.
 • 7.3.Merlin Commerce dostarcza Użytkownikowi dowód księgowy dokonania płatności za Produkty i Treści Cyfrowe bez Nośnika oraz za ich dostawę w postaci faktury.
 • 7.4.Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 • 7.5.Faktury w formie elektronicznej są doręczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w odniesieniu do Zamówień złożonych i zrealizowanych z użyciem Konta również udostępniane na Koncie Użytkownika. Sprzedaż dokonywana przez Merlin Commerce za pośrednictwem Sklepu realizowana jest jedynie na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

8. DOSTAWA PRODUKTÓW

 • 8.1.Dostawa Produktów następuje według wyboru Użytkownika za pośrednictwem Przewoźników wskazanych w Sklepie w zakładce „Warunki dostawy”.
 • 8.2.Termin dostawy Produktów jest uzależniony od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika oraz od dostępności danego Produktu i w każdym przypadku dostawy do miejsca na terytorium Polski nie przekracza 14 Dni Roboczych od daty wysłania do Użytkownika Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia Produktów, jeżeli Użytkownik wybrał opcję płatności za Produkty i ich dostawę za pobraniem, albo od daty otrzymania przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za Zamówienie, jeżeli wybrał on opcję płatności z góry. W przypadku Preorderów, Produkty są wysyłane po dacie premiery danego Produktu, chyba że w zakresie odniesieniu do danego Produktu zastrzeżono inaczej. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek znajdują się w zakładce „Warunki dostawy”.
 • 8.3.Koszty dostawy Produktów określone są w Sklepie w zakładce „Warunki dostawy”, a w odniesieniu do konkretnych Produktów objętych Zamówieniem – także w podsumowaniu Zamówienia, które wyświetlane jest bezpośrednio przed ekranem, na którym znajduje się przycisk „Kup i zapłać”.
 • 8.4.Przy odbiorze przesyłki z Produktem, Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Użytkownik może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do Przewoźnika o sporządzenie protokołu szkody.
 • 8.5.W przypadku, gdy Użytkownik odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Produktem, przesyłka zostanie zwrócona do magazynu Merlin Commerce. Jeżeli płatność została dokonana przed realizacją Zamówienia, zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni i termin ten liczony jest od dnia przyjęcia zwrotu Zamówienia do magazynu. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Merlin Commerce, ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności nie jest możliwe, Merlin Commerce niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. W takim przypadku termin 14 dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Użytkownik dokonał wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.
 • 8.6.Określone Produkty mogą być dostarczone do miejsca dostawy znajdującego się w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej po uprzednim uzgodnieniu sposobu dostawy z Merlin Commerce na wskazany adres przesyłką kurierską. Koszt dostarczenia Produktów przesyłką kurierską jest w takich przypadkach uzależniony od miejsca dostawy.
 • 8.7.Niektóre Produkty lub Treści Cyfrowe bez Nośnika nie są dostarczane do miejsc zlokalizowanych poza terytorium Polski. Ograniczenia takie wynikają wyłącznie ze zobowiązań umownych wiążących Merlin Commerce dotyczących zasad dystrybucji Produktów. W takim przypadku ograniczenia takie są wskazane wyraźnie w Sklepie przy opisie Produktów.

9. WARUNKI UDOSTĘPNIANIA TREŚCI CYFROWYCH BEZ NOŚNIKA

 • 9.1.Treści Cyfrowe bez Nośnika zostają udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Merlin Commerce potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika. Nie dotyczy to Preorderów, zasady udostępniania których zostały określone w rozdziale 6 Regulaminu.
 • 9.2.Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika Użytkownikowi następuje:
  • 9.2.1poprzez ich udostępnienie do pobrania na Wirtualnej Półce w Sklepie na Urządzenie Użytkownika lub instalacji na takim Urządzeniu; albo
  • 9.2.2poprzez udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika do odtwarzania w ograniczonym czasie (usługa video on demand (VOD)) albo w czasie nieograniczonym za pomocą przeglądarki internetowej lub Aplikacji O.P.O.S.; albo
  • 9.2.3poprzez udostępnienie Użytkownikowi na Wirtualnej Półce kodu umożliwiającego uzyskanie dostępu do treści cyfrowych i ich pobranie ze strony internetowej lub serwisu zewnętrznego (np. Klucza do Gry).
 • 9.3.Warunki korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Użytkownikowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie treści cyfrowych.
 • 9.4.Zamawiając Treści Cyfrowe bez Nośnika, Użytkownik wyraża zgodę na spełnienie przez Merlin Commerce świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Użytkownika do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Merlin Commerce zobowiązany jest do potwierdzenia Użytkownikowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą Użytkownika na innym trwałym nośniku.

10. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY ZE SKLEPEM ORAZ DO POBIERANIA TREŚCI CYFROWYCH

 • 10.1.Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
 • 10.2.Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Treści Cyfrowych bez Nośnika, udostępniane w dziale pomocy technicznej oraz udzielane przez pracowników pomocy technicznej.
 • 10.3.Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej. Korzystanie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Sklepu może wymagać rejestracji przez Użytkownika w innych serwisach takich jak Facebook, Google+, Steam, Origin lub Uplay.
 • 10.4.Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 • 10.5.Merlin Commerce nie jest uprawniona do świadczenia pomocy technicznej w odniesieniu do niektórych Treści Cyfrowych Bez Nośnika z uwagi na ograniczenia w tym zakresie nakładane przez producentów lub wydawców takich Treści Cyfrowych bez Nośnika. W stosunku to takich Treści Cyfrowych bez Nośnika w celu uzyskania pomocy technicznej Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z ich producentem lub wydawcą, o czym zostanie poinformowany odpowiednio przez Merlin Commerce.

11. ZASADY OGÓLNE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 11.1.Użytkownik może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić zarówno od umowy Sprzedaży Produktów, jak i umowy dotyczącej Preorderów na Produkty lub Treści Cyfrowe bez Nośnika na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 11.2.Użytkownik nie może jednak odstąpić od:
  • 11.2.1.umowy o świadczenie usług, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez Merlin Commerce utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez Merlin Commerce przed rozpoczęciem świadczenia;
  • 11.2.2.umowy, w odniesieniu do której cena lub wynagrodzenie są uzależnione od wahań na rynku finansowym, na które Merlin Commerce nie ma wpływu, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • 11.2.3.umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • 11.2.4.umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 11.2.5.umowy, której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu zostają trwale połączone z innymi Produktami;
  • 11.2.6.umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 11.2.7.umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • 11.2.8.umowy zawartej na aukcji publicznej;
  • 11.2.9.umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Merlin Commerce o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 11.3.Jeśli Użytkownik podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o tym Merlin Commerce poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
 • 11.4.Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia), według swojego wyboru:
  • 11.4.1.w odniesieniu do Produktów oraz Preorderów – poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: [email protected]; albo
  • 11.4.2.w odniesieniu do Produktów oraz Preorderów – poprzez wysłanie tego oświadczenia pocztą na adres: Merlin Commerce Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
 • 11.5.Użytkownik do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu (załącznik nr 1 - formularz odstąpienia od umowy dostępny pod adresem http://cdp.pl/regulamin/).
 • 11.6.Jeśli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Merlin Commerce prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.
 • 11.7.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.
 • 11.8.Użytkownik może odstąpić na zasadach ogólnych od umowy, której przedmiotem jest zestaw promocyjny składający się z Produktu i Treści Cyfrowych bez Nośnika, którego cena jest niższa niż łączna cena jednostkowych Produktów i Treści Cyfrowych bez Nośnika wchodzących w skład zestawu promocyjnego. Jednak w takim przypadku Merlin Commerce zwróci Użytkownikowi różnicę pomiędzy ceną zestawu promocyjnego, a wartością wskazaną w Sklepie w opisie Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika (odpowiednio), które nie będą objęte oświadczeniem o odstąpieniu i nie będą zwrócone przez Użytkownika.
 • 11.9.Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy, Merlin Commerce zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności nie obejmuje jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Merlin Commerce.
 • 11.10.Użytkownik otrzyma od Merlin Commerce zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Merlin Commerce ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Merlin Commerce niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim przypadku termin 14 dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Użytkownik dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ PRODUKTU

 • 12.1.Użytkownik może odstąpić od umowy Sprzedaży Produktu w terminie 30 dni od dnia, w którym dostarczono mu Produkt lub dostarczono Produkt osobie trzeciej upoważnionej przez Użytkownika do jego odbioru (w szczególności Beneficjentowi).
 • 12.2.W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zwróci Merlin Commerce Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Merlin Commerce o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle Produkt przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Merlin Commerce o odstąpieniu od umowy.
 • 12.3.Użytkownik może zwrócić Merlin Commerce Produkt w dowolny sposób, w szczególności poprzez odesłanie Produktu (według wyboru Użytkownika) na adres:
 • West Park Ożarów
  MERLIN BUSINESS SERVICES
  Hala nr 1
  ul.Poznańska 249, Ołtarzew
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  Na opakowaniu zewnętrznym prosimy o  zamieszczenie dopisku ODSTĄPIENIE OD UMOWY i numer zamówienia.

 • 12.4.Użytkownik w związku z odstąpieniem od umowy ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów mogą się różnić w zależności od rodzaju i wielkości Produktów, a także wybranego przez Użytkownika sposobu zwrotu Produktów. Merlin Commerce nie zwraca Użytkownikowi bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.
 • 12.5.Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy Użytkownik może korzystać z Produktu w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, których sprawdzenie umożliwi Użytkownikowi podjęcie decyzji o odstąpieniu od umowy. W związku z odstąpieniem od umowy, Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w inny sposób niż wskazany powyżej.

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ TREŚCI CYFROWYCH BEZ NOŚNIKA

  W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Treści Cyfrowych bez Nośnika z zastrzeżeniem punktu 9.4 niniejszego Regulaminu.

14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ PREORDERU NA PRODUKTY LUB TREŚCI CYFROWE BEZ NOŚNIKA

 • 14.1.Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest zarówno Preorder na Produkty jak i Treści Cyfrowe bez Nośnika.
 • 14.2.Użytkownik może odstąpić od Umowy, której przedmiotem jest Preorder w terminie 30 dni od dnia dostawy Produktu albo 14 dni od dnia Udostępnienia Treści Cyfrowych bez Nośnika. W takim przypadku stosuje się ogólne postanowienia dotyczące warunków odstąpienia określone w rozdziale 11 oraz rozdziale 12 dla Produktu albo rozdziale 13 dla Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 • 14.3.W stosunku do Preorderów na Produkty Merlin Commerce przyznaje Użytkownikowi dodatkowe uprawnienie do odstąpienia od umowy od chwili złożenia Zamówienia na Preorder aż do momentu nadania do Użytkownika wiadomości elektronicznej o wysłaniu Produktu z magazynu Sklepu do Użytkownika lub wskazanej przez niego osoby trzeciej (w szczególności Beneficjentowi).
 • 14.4.W stosunku do Preorderów na Udostępnianie Treści Cyfrowych bez Nośnika Merlin Commerce przyznaje Użytkownikowi dodatkowe uprawnienie do odstąpienia od umowy od chwili złożenia Zamówienia na Preorder aż do momentu dostarczenia Użytkownikowi Treści Cyfrowych bez Nośnika lub dostarczenia Użytkownikowi Treści Cyfrowych bez Nośnika wskazanej przez niego osobie trzeciej (w szczególności Beneficjentowi).
 • 14.5.Merlin Commerce może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Preorder zarówno na Produkty jak i Treści Cyfrowe bez Nośnika, w przypadku, gdy ich wprowadzenie na rynek nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od Merlin Commerce. Jednak takie uprawnienie Merlin Commerce wygasa z chwilą udostępnienia Produktu lub Treści Cyfrowych bez Nośnika w Sklepie.
 • 14.6.W związku z odstąpieniem Merlin Commerce od umowy, której przedmiotem jest Preorder, Użytkownik otrzyma od Merlin Commerce zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia, w którym Merlin Commerce złożyło Użytkownikowi oświadczenie o odstąpieniu, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Merlin Commerce ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Merlin Commerce niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim przypadku termin 14 dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Użytkownik dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.

15. REKLAMACJE

 • 15.1.Merlin Commerce zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto Merlin Commerce zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkty i Treści Cyfrowe bez Nośnika bez wad.
 • 15.2.Użytkownik może zgłosić Merlin Commerce reklamację, jeżeli stwierdzi, że Produkt lub Treści Cyfrowe bez Nośnika dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Produkt lub Treści Cyfrowe bez Nośnika są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.
 • 15.3.Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie Produktu lub udostępnionej Treści Cyfrowej bez Nośnika, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady. Złożenie reklamacji ułatwi Użytkownikowi formularz reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu (patrz: załącznik nr 2 - formularz reklamacji http://cdp.pl/regulamin/).
 • 15.4.Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:
  • 15.4.1.poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]; albo
  • 15.4.2.poprzez wysłanie oświadczenia reklamacji w dowolny sposób na adres:

  • West Park Ożarów
   MERLIN BUSINESS SERVICES
   Hala nr 1
   ul.Poznańska 249, Ołtarzew
   05-850 Ożarów Mazowiecki
   przy czym, jeżeli reklamacja dotyczy Produktu, należy do niej dołączyć Produkt objęty reklamacją. Na opakowaniu zewnętrznym prosimy zamieścić dopisek REKLAMACJA i numer zamówienia.

 • 15.5.Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną (w sposób wskazany w art. 15.4.1 lub art. 15.4.2) niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.
 • 15.6.Jeśli przedmiotem reklamacji jest Produkt, Użytkownik musi dostarczyć Merlin Commerce reklamowany Produkt poprzez wysłanie Produktu w dowolny sposób na adres:

 • West Park Ożarów
  MERLIN BUSINESS SERVICES
  Hala nr 1
  ul.Poznańska 249, Ołtarzew
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  Na opakowaniu zewnętrznym należy zamieścić dopisek REKLAMACJA i numer zamówienia.

 • 15.7.Merlin Commerce ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Merlin Commerce nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Merlin Commerce uznał reklamację za uzasadnioną.
 • 15.8.Merlin Commerce poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Merlin Commerce.
 • 15.9.Jeżeli Merlin Commerce uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik może wybrać, czy preferuje naprawę, czy wymianę Produktu lub Treści Cyfrowych bez Nośnika na nowe, chyba że doprowadzenie Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem uwzględnienia reklamacji zaproponowanym przez Merlin Commerce. W takim przypadku Merlin Commerce według swojego wyboru dokona naprawy albo wymiany.
 • 15.10.Jednak jeśli Merlin Commerce nie dokona naprawy lub wymiany Produktu lub Treści Cyfrowych bez Nośnika na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, a wada Produktu lub Treści Cyfrowych bez Nośnika będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Produkt lub Treści Cyfrowe bez Nośnika były już wymieniane na wolne od wad lub naprawiane albo jeżeli Merlin Commerce nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.
 • 15.11.Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi Merlin Commerce. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z dostarczeniem Produktu będącego przedmiotem reklamacji przez Użytkownika do Merlin Commerce, wymianą Produktu na nowy wolny od wad lub usunięciem jego wady.
 • 15.12.W toku rozpatrywania reklamacji Merlin Commerce może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

16. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 16.1.Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.
 • 16.2.Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest Merlin Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Aleje Jerozolimskie 134 (02-305 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000377830, REGON: 142799272, NIP: 5272647706, kapitał zakładowy: 2 015 000,00 zł.
 • 16.3.W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 134 (02-305 Warszawa) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 • 16.4.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 134 (02-305 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected] Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
 • 16.5.Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 • 16.6.Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności (kliknij tutaj)

  .

17. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 17.1.Produkty i Treści Cyfrowe bez Nośnika mogą być objęte gwarancją jakości producenta lub licencjodawcy, jednak Merlin Commerce nie udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Produktów i Treści Cyfrowych bez Nośnika znajdujących się w Sklepie. Merlin Commerce ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za takie Produkty i Treści Cyfrowe bez Nośnika wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.
 • 17.2.W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Merlin Commerce zastrzega, że Użytkownik nie może:
  • 17.2.1.zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także
  • 17.2.2.podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.
 • 17.3.Treści zamieszczone przez Merlin Commerce w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Merlin Commerce lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych ze Sprzedażą Produktów i Udostępnianiem Treści Cyfrowych bez Nośnika, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody CDP.PL lub innego podmiotu uprawnionego.
 • 17.4.CDP.PL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od CDP.PL, których CDP.PL przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:
  • 17.4.1.przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu lub Treści Cyfrowych bez Nośnika innego niż Aplikacja O.P.O.S.;
  • 17.4.2.zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
  • 17.4.3.przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;
  • 17.4.4.ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
  • 17.4.5.przyczyny wynikające z awarii serwerów.
 • 17.5.W każdym przypadku niedostępności Sklepu, CDP.PL podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.
 • 17.6.Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:
  • 17.6.1.w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
  • 17.6.2.w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
  • 17.6.3.w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
  • 17.6.4.przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Produkty lub Treści Cyfrowe bez Nośnika, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Produkty lub Treści Cyfrowe bez Nośnika (tzw. „robotics”).
 • 17.7.Na wypadek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów wskazanych w art. 17.6, CDP.PL zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umów lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania od CDP.PL oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednak w przypadku, gdyby płatność była dokonana za pośrednictwem PayU, 14-dniowy termin na zwrot płatności liczony jest od dnia uzgodnienia z Użytkownikiem sposobu zwrotu uiszczonej ceny.

18. ZMIANY REGULAMINU

 • 18.1.Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.
 • 18.2.CDP.PL zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
 • 18.3.Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 • 18.4.W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
 • 18.5.Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym Zamówieniu Użytkownika natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu – najpóźniej po skompletowaniu koszyka zakupów i przed złożeniem Zamówienia, z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik nie dokona takiej akceptacji, CDP.PL zablokuje automatycznie możliwość dokonania bieżącego Zamówienia i dokonywania dalszych Zamówień od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania Konta ani usunięcia z niego historii Zamówień, a także nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika zamówionych i opłaconych przed publikacją zmiany Regulaminu.
 • 18.6.Aktualna treść Regulaminu będzie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po akceptacji treści Regulaminu przez Użytkownika i złożeniu przez niego pierwszego Zamówienia, licząc od chwili dokonania tej akceptacji (np. wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sklep).

19. USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 • 19.1.CDP.PL zapewnia Użytkownikowi możliwość rezygnacji z utrzymywania Konta w każdej chwili. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta pocztą elektroniczną na adres [email protected]
 • 19.2.Merlin Commerce będzie uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zostanie do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 20.1.Wszelkie spory pomiędzy Merlin Commerce i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 • 20.2.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku

Regulamin obowiązujący od dnia 03.04.2017 roku do dnia 24.05.2017 roku (Regulamin do wglądu)

Regulamin obowiązujący od dnia 21.01.2015 roku do dnia 03.04.2017 roku (Regulamin do wglądu)

Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku do dnia 21.01.2015 roku (Regulamin do wglądu)

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 roku (Regulamin do wglądu)

Regulamin obowiązujący do 02.04.2017 (Regulamin do wglądu)